Haitian Creole

Gen yon nouvo lwa ki gen rapò ak asurans medikal nan peyi-a.  Avèk lwa sa-a, anpil moun ke nan USA legalman (sa ta kapab travayè ki gen viza H-2A) pral oblije achte asurans medikal.

Asurans medikal se yon bon bagay.  Rezon pou lwa sa-a se pou ede moun jwenn asurans ke yo gen mwayen achte.

Men si ou nan gwoup moun ki oblije achte asurans medikal e ou pa fè sa, ou ta kapab oblije peye leta yon amann (lajan kòm pinisyon).  Lè ou file papye tax ou, se lè sa-a yo ta pran lajan amann-la.

Règleman-yo trè konplike sou ki kalite asurans ou ka jwenn e ki moun ki ta oblije achete asurans.  Pou plis enfòmasyon, ou ka rele biwo nasyonal la (U.S. Health Insurance Marketplace) nan 1-800-318-2596 epi mande pou yon entèprèt ki pale kreyol.

Farmworker News 2013

Nan fen ane 2014, prezidan Obama te anonse yon lòd exekitif (Executive Action) sou imigrasyon.   Nan moman ke enfòmasyon wap li kounye la ap ekri, politisyen-yo ap defye lòd sa ak tout pwogram ki ta dwe swiv lòd sa.  Gen de bagay nou poko konnen epi gen lòt enfòmasyon kap chanje tout tan, alò nou paka ba ou bon jan detay sou lòd la kounye la.

Anatandan ke lòd sa fin rezoud, sonje ke si-w ta gen kesyon oubyen pwoblèm ak imigrasyon, li trè enpòtan pou chache bon jan èd nan men moun ki konnen la lwa.  Lwa imigrasyon yo toujou ap chanje, alò pou-w ta evite pi gwo pwoblèm toujou, chache bon konsey nan men yon avoka ki byen fòmè nan zafè imigrasyon.

Moun yo rele “notary,” notè, oubyen moun ki swadizan profesyonèl nan konsèy imigrasyon, menm kèk avoka tou, moun sa yo ka fè move travay pou ou epi sa ka vin rive ba ou pi gwo pwoblèm ak imigrasyon.  Li pi bon pou-w al wè yon avoka ki fò nan travay imigrasyon, yon avoka ou ka fè konfyans.  Nou gen lis ajans ak lis avoka ki travay nan imigrasyon nan tout peyi USA; moun sa yo fè bon travay e yo ta kapab ede-w.  Ou mèt rele youn nan biwo Pine Tree Legal Assistance pou nou kapab ba ou non moun sa yo.

Sonje ke...

  •  Li toujou enpòtan pou ou file papye tax ou chak ane, menm si ou pa dwe lajan tax.  Si-w pafile pou tax sa ta kapab gen move konsekans ak imigrasyon pi devan.
  • Moun ki gen rezidans kapab fè aplikasyon pou madanm oubyen mari yo, e pou ti moun yo ki poko marye.  Atansyon, paske si-w fè aplikasyon pou yon piti-ou e pitit sa vin marye avan ke li jwenn viza, apre li marye viza pap bon ankò, lap vin inelijib pou li.
  • Si ou citizen, ou ka fè aplikasyon pou rezidans pou madanm oubyen mari ou, pou manman ak papa-w, piti ou (ni si yo marye oubyen pa marye), ak pou frè ak sè-w.
  • Si-w gen yon dosye nan men imigrasyon, li trè enpòtan pou ou ba yo adrès ou lè li chanje.  Si yo pa gen bon adrès pou ou yo pap ka pran kontak avè-w.
  • Nenpòt ki moun ki pa citizen, menm yon moun ki gen rezidans, si yo dezobeyi la lwa kriminel oubyen la lwa imigrasyon, leta kapab depòte yo, yo kapab voye moun nan tounen nan peyi li.  Egzanp de kèk zak ki ta kapab vin fè yon moun depòte se bay madanm oubyen mari-w menas ak kou, enfraksyon la lwa zam ak la lwa dwòg, epi gen anpil lòt mòve zak ki ta ka rive fè yo depòte yon moun menm si li gentan gen rezidans li.


Si ou ta vle plis enfòmasyon sou sa, ou kapab pran kontak avèk biwo nou.

Jiyè 2015