Vietnamese

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Quí vị cần sự giúp đỡ về pháp luật?

 

طباعة

Chúng tôi sẽ giúp miễn phí cho những người có thu nhập thấp ở bang Maine.  Quí vị không phải trả tiền.

Chúng tôi có thể giúpđỡ trong trường hợp:

 • Mức thu nhập của quí vị bằng hoặc dưới 125% mức nghèo của liên bang,
 • Hoặc quí vị là nạn nhân của bạo lực ở đất nước của quí vị.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không giúp giải quyết trong trường hợp quí vị bị phạt vi cảnh, hay dính líu tội phạm.

 

Hơn nữa, do số lượng nhân viên có hạn., chúng tôi không thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Nếu quí vị cần giúp, xin liên lạc đến văn phòng Pine Tree gần nhất.

Nếu không nói được tiếng Anh, xin quí vị liên lạc chúng tôi theo số 774-8211, rồi bấm số 5 để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại.

Việc nhắn quađiện thoại không tiện cho quí vị lắm, nhưng nó giúp chúng tôi phục vụ quí vị tốt hơn. Hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ liên lạc quí vị.

Trong trường hợp quađiện thoại nhiều khi không liên lạc được, quí vị cũng nên tiếp tục giữ liên lạc.

Điện thoại thường bận vào ngày thứ hai và thứ sáu, đặc biệt vào các buổi sáng. Vì vậy cố gắng liên lạc chúng tôi nhiều lần trong nhiều thời gian khác nhau. Dừngđợi cho đến phút cuốI, r ồi gọi chúng tôi về trường hợp khẩn cấp.

 

Những gì có thể xảy ra khi quí vị liên lạc đến
 Pine Tree Legal xin giúp đỡ.

indicador azul Xin gọi hoặc đi đến văn phòng luật sư Pine Tree Legal gần nhất. Nếu quí vị không nói được tiếng Anh, hãy lập tức hỏi xin người thông dịch. Chúng tôi sẽ cử người thông dịch giúp quí vị miễn phí.

indicador azul Khi quí vị cần giúpđỡ, chúng tôi sẽ hỏi thông tin về thu nhập của quí vị và một số câu hỏi cá nhân khác. Văn phòng chúng tôi sẽ sẽ không tiết lộ thông tin cho bất cứ người nào khác nếu không có sự đồng ý của quí vị. 

indicador azul Trong trường hợp quí vị không đủ điều kiện để chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi sẽ thông báo đến quí vị ngay.

 

Nếu quí vị đủ điều kiện để văn phòng chúng tôi giúp đỡ, 

indicador azul húng tôi sẽ khuyên quí vị cần làm gìđể giải quyết khó khăn. Chúng tôi sẽ cung cấp quí vị thêm thông tin về pháp luật bằng văn bản và về quyền lợi pháp luật của quí vị.

indicador azul Chúng tôi có thể yêu cầu quí vị gởi chúng tôi thêm thông tin về trường hợp của quí vị. Chúng tôi sẽ xem xét lại trường hợp của quí vị trước khi chúng tôi gặp lại quí vị để đưa ra nhiều lời khuyên chính xác hơn trong từng trường hợp cụ thể.

indicador azul Chúng tôi cần phải nghiên cứu pháp luật và thảo luận vấnđề của quí vị trước khi chúng tôi tham vấn quí vị. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quí vị.

Hãy chắc chắn quí vị hiểu những dịch vụ mà chúng tôiđang giúp đỡ. 

Hãy đặt câu hỏi. 

Hãy viết xuống tên ngườiđang giúp quí vị giải quyết vấn đề. 

Nên ghi chú lại thông tin. 

Trong trường hợp cần chúng tôi giúpđỡ thêm, quí vị hãy liên lạc lại chúng tôi.

 

Chúng tôi cũng có thể giúp đỡ trong những trường hợp sau:

 • Bị trục xuất, những vấn đề liên quanđến chủ hộ đất đai, và cư trú không an toàn,

 • Những vấnđề liên quanđến tiền trợ cấp phúc lợi bao gồm như hộ gia đình cần sự giúpđỡ tạm thời, tem phiếu thực phẩm, giúp đỡ chung chung, tàn tật và thất nghiệp.

 • Vấnđề bị ngược đãi trong nước,
   

 • Các vấn đề về các dịch vụ trợ giúp chữa bệnh, và bảo vệ, quyền chăm sóc sức khỏe,

 • Giảm thuế cho người nghèo có thu nhập thấp,

 • Chương trình giáo dục,

 • Vấnđề về tiêu dùng,

 • Có vấnđề với ban phục vụ nhân quyền và trợ giúp trẻ em.

 • Đào tạo nghề nghiệp, và các chương trình giáo dục ASPIRE hay PAS

 • Những vấnđề liên quanđến pháp luật nghiêm trọng ở trong nước của quí vị.

Đáng tiếc chúng tôi không thể giúp quí vị trong trường hợp bị phạm tội hay bị phạt vi cảnh. 

Quí vị cần giúp đỡ trong vấn đề luật pháp về gia đình (như li dị, quyền lợi làm cha mẹ. Xin vui lòng hãy gọi chúng tôi- văn phòng luật sư tình nguyện số: 1-800-422-4293 hoặc 774-4348.

Quí vị có thể tìm chúng tôi ở đâu:

Hãy gọi chúng tôi vào các ngày trong tuần, thứ haiđến thứ sáu từ lúc 8:30 sáng đến 12:30 chiều. Một vài văn phòng làm việc vào các buổi chiều, quí vị có thểđến gặptrực tiếp hoặcđiện thoại đến các văn phòng tạiđịa chỉ:

 


Chúng tôi không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, tổ chức chính trị, tín ngưỡng, hay người tàn tật.


PTLA #998VN

printer-friendly iconTrong tieåu bang Maine coù hai ñaïo luaät veà “bình ñaúng gia cö” aùp duïng cho tieåu bang vaø lieân bang. Ñaïo luaät quy ñònh laø chuû nhaø khoâng ñöôïc töø choái khoâng cho möôùn nhaø döïa vaøo caùc yeáu toá nhö:

 • chuûng toäc
 • maøu da
 • nguoàn goác gia ñình hoaëc doøng doõi (nôi choán queâ quaùn cuûa baïn vaø gia ñình)
 • toân giaùo
 • gioáng tính
 • sôû thích tình duïc
 • taät nguyeàn
 • gia ñình coù con nhoû soáng chung (danh töø luaät phaùp goïi laø “hoaøn caûnh gia ñình”) hoaëc
 • nhaän tieàn trôï caáp coâng coäng

Ngoaøi ra, ñaây cuõng laø ñieàu phaïm phaùp neáu chuû nhaø ñoái xöû vôùi ngöôøi thueâ moät caùch khaùc hôn vôùi nhöõng ngöôøi khaùc döïa vaøo caùc yeáu toá keå treân.

Neáu ngöôøi möôùn nhaø bò taät nguyeàn, chuû nhaø phaûi laøm tu söûa hoaëc thu xeáp sao cho “thích hôïp vöøa phaûi”, ñeå ngöôøi thueâ coù theå soáng thoaûi maùi trong caên phoáâ cuûa hoï möôùn.

Luaät phaùp aùp duïng cho Gia cö naøo?

Nhöõng ñieàu luaät naøy aùp duïng cho haàu heát taát caû moïi gia cö. Luaät aùp duïng cho caû hai vieäc möôùn nhaø vaø baùn nhaø.

Nhöng coù moät vaøi tröôøng hôïp ngoaïi leä. Thí duï: moät vaøi phaàn trong ñaïo luaät cuûa lieân bang khoâng aùp duïng cho nhöõng chuû nhaø soáng ôû trong nhöõng caên phoá coù soá ñôn vò cho möôùn döôùi 4 caên. Vaø luaät cuûa tieåu bang khoâng aùp duïng cho nhöõng nhaø ñoâi (hai caên nhaäp moät) vaø chuû nhaø ôû moät caên trong hai nhaø ñoù. Luaät cuõng khoâng aùp duïng cho caùc chuû nhaø cho möôùn phoøng vaø soá phoøng cho möôùn ít hôn 4 phoøng trong nhaø cuûa hoï laøm chuû.

Chuû nhaø hoaëc ngöôøi baùn nhaø coù theå traû thuø khoâng?

Luaät phaùp cuõng quy ñònh laø ñieàu phaïm phaùp cho baát cöù ngöôøi naøo haêm doïa hoaëc laøm khoù deã moät ngöôøi vì ngöôøi naøy ñaõ thi haønh laøm theo luaät bình ñaúng gia cö.

Chuû nhaø coù theå töø choái khoâng cho nhöõng ngöôøi coù con nhoû hoaëc ngöôøi nhaän trôï caáp coâng coäng möôùn khoâng?

Khoâng. Luaät phaùp quy ñònh chuû nhaø khoâng theå töø choái khoâng cho möôùn vì lyù do coù con nhoû hoaëc laø coù ngöôøi ñang mang thai. Ngoaïi tröø ôû nhöõng khu phoá ñaõ ñöôïc daønh rieâng cho caùc vò cao nieân.

Luaät phaùp cuõng quy ñònh laø nhöõng ngöôøi nhaän trôï caáp cuûa chính phuû cuõng phaûi ñöôïc ñoái ñaõi bình ñaúng nhö taát caû nhöõng ngöôøi möôùn nhaø khaùc. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuû nhaø khoâng theå tính theâm tieàn möôùn hoaëc leä phí cao hôn ngöôøi khaùc hoaëc ñaët theâm ra ñieàu kieän khaét khe cho nhöõng ngöôøi nhaän tieàn trôï caáp cuûa chính phuû.

Theá coøn nhöõng tröôøng hôïp ñaêng quaûng caùo vôùi noäi dung nhö “chæ cho ngöôøi ñoäc thaân möôùn” hoaëc laøm khoù deã thuû tuïc möôùn nhaø cho moät thaønh phaàn naøo ñoù (nhö moät nhoùm daân toäc naøo ñoù)?

Ñaây laø ñieàu baát hôïp phaùp. Quyù vò coù theå laøm ñôn thöa kieän.

Ngöôøi baùn nhaø hoaëc ngöôøi cho möôïn tieàn mua nhaø coù theå kyø thò moät ngöôøi naøo khi hoï ñi mua nhaø khoâng?

Khoâng. Nhöõng ñieàu luaät naøy cuõng aùp duïng cho vieäc mua moät caên nhaø.

 • Ngöôøi baùn nhaø khoâng theå töø choái khoâng baùn hoaëc laøm khoù deã cho ngöôøi mua.
 • Ngöôøi ñaïi lyù ñòa oác khoâng theå töø choái cung caáp dòch vuï ñòa oác.
 • Ngöôøi cho möôïn tieàn mua nhaø khoâng theå töø choái khoâng cho möôïn hoaëc laøm khoù deã veà thuû tuïc möôïn tieàn.

Söï kyø thò phaûi döïa vaøo caùc ñieàu nhö maøu da, chuûng toäc, toân giaùo, phaùi tính, nguoàn goác hoaëc doøng doõi, taät nguyeàn, hoaëc coù con nhoû soáng trong gia ñình cuûa quí vò (“hoaøn caûnh gia ñình”).

Tìm söï giuùp ñôõ ôû ñaâu:telephone
V.P phaùp lyù Pine Tree : 774-8211 TTY: 711

UÛy ban Baûo veä nhaân quyeàn ôû Maine
# 51 State House Station
Augusta, Maine 04333-0051
Phone: 624-6290 TTY: 1-888-577-6690

Vaên phoøng HUD lo veà Bình ñaúng Gia cö
Thomas P. O’Neill, Jr. Federal Bldg.
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
Phone: 1-800-827-5005 or (617) 994-8300
TTY: (617) 565-5453

2011
PTLA #663VI